خرید سوغاتی همواره یکی از دغدغه های اصلی مسافرانی است که به کشورها و شهرهای مختلف دنیا سفر میکنند و دلشان میخواهد هنگام برگشتن، هدیه و سوغاتی آن جا را به یادگار همراه خود به شهر شان ببرند یا به عزیزان خود هدیه کنند. ممکن است خرید سوغاتی برای خیلی ها...


شهر سن پترزبورگ یکی از شهر های غربی کشور روسیه است ، شاخت این شهر در سال 1703 توسط پیتر کبیر شروع شده ویکی از شهر های جوان در دنیا محسوب می شود . در کشور روسیه شهر سن پترزبورگ را به عنوان پنجره ای به اروپا می شناسند . شهر سن پترزبورگ با وجود تاریخ نه...