آب و هوای بالی   بالی جزیره ای در کشور اندوزی است و موقعیت جغرافیایی خوبی را توانسته با ارتباط دادن اقیانوس هند و آرام به دست بیاورد.<...


بالی یک جزیره کوچک  در کشور اندونزی است که به علت ارتباط و پیوند دادن دو اقیانوس بزرگ آرام و هند، توانسته آب و هوایی بسیار مطبوع و همچنین مناظر منحصر بفرد و بکری را داشته باشد. بالی به علت داشتن مرا...