در این مقاله می خواهیم که شما را تا حدودی با بالی آشنا کنیم و همچنین