امروزه سفر به بخش جدانشدنی از زندگی انسان ها تبدیل شده است ، هر انسان در هر موقعیت و سطحی حداقل یک بار در سال از شهر محل زندگی خود ، به قصد گردشگر خارج می شود . سالانه افراد بسیاری از ایران به خارج از کشور سفر می کند ، بخش اعظمی از این سفر ها به کشور...