سفر به کشورهای دیگر باعث میشود با فرهنگ هر کشوری بیشتر آشنا شویم. داستان های زیادی را در کتاب ها خوانده و در نمایش نامه ها دیده ایم و از آثار تاریخی مختلف شنیده ایم اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ هر فردی برای بیشتر شدن تجربه خود و همچنین لمس شنیده های...