در گذشته سفر کردن برای خانم ها، آن هم به تنهایی شاید مسئله ای غیر قابل باور و ترسناک بنظر میرسید و اولین چیزی که مطرح میشد بحث امنیت، در باورهای عمومی بود که بدون وجود همراه مرد قطعا به خطر می افتاد. اما امروزه وضعیت فرق کرده است و در بسیاری از کشور...