شهر سن پترزبورگ یکی از شهر های غربی کشور روسیه است ، شاخت این شهر در سال 1703 توسط پیتر کبیر شروع شده ویکی از شهر های جوان در دنیا محسوب می شود . در کشور روسیه شهر سن پترزبورگ را به عنوان پنجره ای به اروپا می شناسند . شهر سن پترزبورگ با وجود تاریخ نه...