وقتی وارد میدان بهارستان میشوید، در قسمت شرقی آن ساختمان مجلس شورای ملی به چشم میخورد که امروزه بدون دست خوردن در جای خود باقی مانده است. این ساختمان وقایع تاریخی گوناگونی همانند به توپ بستن مجلس، ترور حسنعلی منصور، کودتای 28 مرداد، قیام 15 خرداد و ق...