شهر باکو در آذربایجان ، همسایه دیرینه ایران است که به عنوان خواهر خوانده تبریز هم از آن یاد میشود . پر جمعیت ترین شهر آذربایجان که مسافرت به آن راحت و بی دردسر است .در باکو جاذبه های بسیاری برای گردشگران تور باکو فراهم شده است که میتوانند از آن ها لذ...