قطعا انسانها در کنار نیازهای اصلی خود همچون نیاز به آب، غذا، پوشاک نیازهایی فرعی نیز دارند که هیجان را میتوان یکی از آنها به شمار آورد. بدون هیجان ، زندگی آرام و بکنواخت پیش میرود و آدمی آنگونه که باید از لحظات خود لذت نمیبرد. به همین منظور عده ای هی...