در دنياي امروزي آسمان خراش ها به پلي ميان آسمان و زمين تبديل شده اند . برج ها به نمادي از شهر هاي بزرگ تبديل شده اند ، به طوريكه امروزه نمي توان شهر ها را بدون برج ها تصور كرد . با توجه به اهميت برج ها در گردشگري و زندگي مردم ، ليستي از 10 برج بلند د...