هلند را همه با گل های رنگارنگی که زمین ها را پوشانده و فضای لطیفی به وجود آورده است، می شناسند. این کشور رویایی در شمال غربی اروپا قرار گرفته است و مقصد بسیاری از گردشگران در طی سال می باشد.