بعضی مکانها در دنیا هستند که به علت داشتن جاذبه های طبیعی زیبای خود، مورد توجه گردشگران قرار میگیرند و در مقابل آنها بعضی مکانها نیز هستند که به علت داشتن جاذبه های طبیعی ترسناک و عجیب شان گردشگران را از سراسر دنیا به خاک خود میکشانند ! همه جای دنیا...