امروزه سفر بخش جدايي ناپذير از زندگي هر فرد محسوب مي شود و افراد بسته به نوع موقعيت و هزينه هاي مسافرت خود شهر و يا كشوري را براي سفر خود انتخاب مي كنند . اكثر اين انتخاب ها وابسته به قيمت و شرايط شهر مبدا باز ميگردد . در ادامه ليستي از 5 شهر ارزان د...