اسکاتلند در شمال غرب اروپا واقع شده که یک سوم شمالی بریتانیای کبیر را نیز شامل میشود. اسکاتلند هم چنین دارای ۷۹۰ جزیره می باشد که هر کدام در نوع خود زیبایی منحصر به فردی دارند. هم چنین بخش بزرگی از بلندی های بریتانیا در اسکاتلند واقع شده است. با شمای...