اتریش از جمله کشورهای اروپاست و تاریخ آن به قرن 19 باز می گردد که میتوان گفت یکی از کشورهای نوظهور دنیاست. با وجود اینکه بیشتر از چند قرن از آن نمیگذرد ولی اماکن دیدنی ای دارد که میتوان به عنوان یکی از کشورهای جذب گردشگری از آن یاد کرد. فلذا در این م...