با رسیدن فصل تابستان و شروع مسافرت های داخلی و خارجی عده ای به دنبال یک سفر آرام هستند که بتوانند چند روزی را با خیال آسوده در سواحلی آرام و بکر از دنیا آرام بگیرند. با نت تورز همراه باشید تا با چندی از این سواحل آشنا شوید.


قطعا انسانها در کنار نیازهای اصلی خود همچون نیاز به آب، غذا، پوشاک نیازهایی فرعی نیز دارند که هیجان را میتوان یکی از آنها به شمار آورد. بدون هیجان ، زندگی آرام و بکنواخت پیش میرود و آدمی آنگونه که باید از لحظات خود لذت نمیبرد. به همین منظور عده ای هی...


در گذشته سفر کردن برای خانم ها، آن هم به تنهایی شاید مسئله ای غیر قابل باور و ترسناک بنظر میرسید و اولین چیزی که مطرح میشد بحث امنیت، در باورهای عمومی بود که بدون وجود همراه مرد قطعا به خطر می افتاد. اما امروزه وضعیت فرق کرده است و در بسیاری از کشور...